Skill Book (Critical Exigention)

 

Skill Book (Critical Exigention)
เรียนได้ทั้งหมด5อาชีพ*ยกเว้น FA*
ใช้ Trophy Wars Medal ได้จากการลง Nation War
ใช้ทั้งหมดจำนวน 1,000 ชิ้น

ไปแลกที่ Npc กิจกรรม เมือง กรีน