ตารางดรอบ Item

 

ชื่อดันเจี้ยน ไอเท็มใช้ลงดันเจี้ยน ระดับดันเจี้ยน ไอเท็มที่ดรอบ รูปไอเท็ม ทางเข้าดันเจี้ยน

Explorer's Journal

(Lv.110)

Easy
Upgrade Core(Low)

Force Core(Low)
Core Superior(Low)
Core Enhancer(Low)
Bike Attribute Scroll(row)
 Explorer's Journal

(Lv.110)
Normal
Upgrade Core(Medium)
Force Core(Medium)
Core Superior(Medium)
Core Enhancer(Low)
Bike Attribute Scroll(Medium)
Rune Upgrade(Medium)
 Explorer's Journal

(Lv.110)
Hard
Upgrade Core(High)
Force Core(High)
Core Superior(High)
Core Enhancer(Low)
Bike Attribute Scroll(High)
Slot Extender(High)
Explorer's Special Journal
(Lv.110)
Premium
Upgrade Core(High)
Force Core(High)
Core Superior(High)
Core Enhancer(Low)
Bike Attribute Scroll(High)
Slot Extender(High)
Defected Train Crad

(Lv.110)
ง่าย
Upgrade Core(Low)

Force Core(Low)
Core Superior(Low)
Core Enhancer(Low)
Bike Attribute Scroll(row)
 Defected Train Crad
(Lv.110)
ธรรมดา
Upgrade Core(Medium)
Force Core(Medium)
Core Superior(Medium)
Core Enhancer(Low)
Bike Attribute Scroll(Medium)
Rune Upgrade(Medium)
 Defected Train Crad

(Lv.110)
ยาก
Upgrade Core(Highest)
Force Core(High)
Core Superior(High)
Core Enhancer(Medium)
Bike Attribute Scroll(High)
Slot Extender(High)
Another Defected Train Card
(Lv.110)
Premium -    
Frozen Clue
(Lv.110)
Easy Upgrade Core(Low)

Force Core(Low)
Core Superior(Low)
Core Enhancer(Low)
Bike Attribute Scroll(row)
 Frozen Clue
(Lv.110)
Normal
Upgrade Core(Medium)
Force Core(Medium)
Core Superior(Medium)
Core Enhancer(Low)
Bike Attribute Scroll(Medium)
Rune Upgrade(Medium)
 Frozen Clue
(Lv.110)
Hard
Upgrade Core(Highest)
Force Core(High)
Core Superior(High)
Core Enhancer(Medium)
Bike Attribute Scroll(High)
Slot Extender(High)
New Frozen Clue
(Lv.110)
Premium
Upgrade Core(Highest)
Force Core(High)
Core Superior(High)
Core Enhancer(Low)
Rune Upgrade(Highest)
Bike Attribute Scroll(High)
Slot Extender(High)
Ever-heated Lava Stone
(Lv.110)
Easy
Upgrade Core(Low)

Force Core(Low)
Core Superior(LOw)
Core Enhancer(Low)
Bike Attribute Scroll(row)
Ever-heated Lava Stone
(Lv.110)
Nomal
Upgrade Core(Medium)
Force Core(Medium)
Core Superior(Medium)
Core Enhancer(Low)
Core Enhancer(Medium)
Bike Attribute Scroll(Medium)
Rune Upgrade(Medium)
 Ever-heated Lava Stone
(Lv.110)
Hard
Upgrade Core(Highest)
Force Core(Highest)
Core Superior(Highest)
Rune Upgrade(High)
Rune Upgrade(Highest)
Bike Attribute Scroll(High)  
Ever-heated hot Lava Stone
(Lv.110)
Premium
Upgrade Core(Highest)
Force Core(Highest)
Core Superior(Highest)
Rune Upgrade(Highest)
Bike Attribute Scroll(High)
Key of Chaos Lv.6
(Lv.120)
-
Upgrade Core(Highest)
Force Core(High)
Force Core(Highest)
Enchantment Safeguard(Highest)
Core Enhancer(Low)
Core Enhancer(Medium)
Core Enhancer(High)
Armor Option Scroll(Highest)
Weapon Option Scroll(Highest)
Forgotten Temple B1F
(Lv.125)
- Upgrade Core(High)

Force Core(High)
Core Enhancer(Low)
Core Enhancer(Medium)
Core Enhancer(High)
Vampiric Earring+4
Earring of Guard+4
Bracelet of Fighter+4
Bracelet of Sage+4
Extortion Bracelet+4
Armor Option Scroll(High)
Essence Rune  
ชุด ระดับ SIG Metal  
Forgotten Temple B2F
(Lv.125)
- Upgrade Core(Highest)

Force Core(Highest)
Core Enhancer(Low)
Core Enhancer(Medium)
Core Enhancer(High)
Craft Extender(High)
Craft Extender(Highest)
Craft Core(High)
Craft Core(Highest)
Vampiric Earring+7
Earring of Guard+7
Force Regeneration Earring+7
Bracelet of Fighter+7
Bracelet of Sage+7
Extortion Bracelet+7
Formula Card(Special)
อาวุธ ระดับ Archridium  
Lost Island Compass
(Lv.125)
- Core Enhancer(Low)
Core Enhancer(Medium)
Core Enhancer(High)
Craft Extender(Medium)
Craft Extender(High)
Craft Core(Medium)
Craft Core(High)
Vampiric Earring+6
Earring of Guard+6
Force Regeneration Earring+6  
Bracelet of Fighter+6
Bracelet of Sage+6
Extortion Bracelet+6
ชุด ระดับ Mithril  
 Copy of the lllusive Apocalypse
(Lv.120)
-
           
Upgrade Core(Highest)  
Force Core(Highest)  
Core Enhancer(Low)
Core Enhancer(Medium)  
Core Enhancer(High)  
Slot Extender(Low)  
Slot Extender(Medium)  
Slot Extender(High)  
Armor Option Scroll(Highest)  
Weapon Option Scroll(Highest)  
Essence Rune  
อาวุธระดับ SIG Metal  
อาวุธระดับ Mithrill  
Apocalypse of Other Dimension
(Lv.130)
- Upgrade Core(Highest)  
Force Core(Highest)  
Core Enhancer(Low)
Core Enhancer(Medium)  
Core Enhancer(High)  
Slot Extender(Low)  
Slot Extender(Medium)  
Slot Extender(High)  
Armor Option Scroll(High)  
Armor Option Scroll(Highest)  
Weapon Option Scroll(High)  
Weapon Option Scroll(Highest)  
Enchantment Safeguard(high)  
Enchantment Safeguard(highest)  
Essence Rune  
อาวุธระดับ Mithrill  
Siena's Crest B1F
(Lv.135)
- Upgrade Core(Highest)

Force Core(Highest)
Core Enhancer(Low)
Core Enhancer(Medium)
Core Enhancer(High)
Vampiric Earring+5
Earring of Guard+5
Force Regeneration Earring+5
Bracelet of Fighter+5
Bracelet of Sage+5
Extortion Bracelet+5
Essence Rune  
Armor Option Scroll(Highest)
Weapon Option Scroll(Highest)
อาวุธระดับ Mithrill  
Siena's Crest B2F
(Lv.135)
- Upgrade Core(Highest)

Force Core(Highest)
Core Enhancer(Low)
Core Enhancer(Medium)
Core Enhancer(High)
Craft Extender(High)
Craft Extender(Highest)
Craft Core(High)
Craft Core(Highest)
Vampiric Earring+7
Earring of Guard+7
Force Regeneration Earring+7
Bracelet of Fighter+7
Bracelet of Sage+7
Extortion Bracelet+7
ชุด ระดับ Archridium  
Nearly-hatching Egg
(Lv.155)
  Easy Upgrade Core(High)

Force Core(High)
Core Enhancer(Low)
Critical Ring+3
Weapon Option Scroll(Medium)
Armor Option Scroll(Medium)
Nearly-hatching Egg
(Lv.155)
Nomal Upgrade Core(High)
Force Core(High)
Core Enhancer(Medium)
Rune Upgrade(Medium)
Slot Extender(Low)
Epaulet of Fighter+7  
Epaulet of Sage+7  
Epaulet of Guardian+7  
Weapon Option Scroll(High)
Armor Option Scroll(High)
Nearly-hatching Egg
(Lv.155)
Hard Upgrade Core(High)
Force Core(High)
Rune Upgrade(High)
Epaulet of Fighter+8  
Epaulet of Sage+8  
Epaulet of Guardian+8  
Weapon Option Scroll(Highest)
Armor Option Scroll(Highest)

Hacked Code Disk (Lv.145)

- Archridium(ส่วนหัว)
Old Puzzle Box
White Core
Red Core
Perfect Core(High)
Perfect Core(Highest)
Slot Extender(High)
Slot Extender(Highest)
Blended(รูนใหญ่)  
Essence Rune(รูนเล็ก)  
Critical Resistance Potion
Great Potion of Critical
Great Potion of Fighter
Great Potion of Sage
Epaulet of the Dead B3F (Lv.155) -    
White Core
Red Core
Perfect Core(Highest)
Slot Extender(Highest)
Blended(รูนใหญ่)  
Essence Rune(รูนเล็ก)  
Critical Resistance Potion
Great Potion of Critical
Great Potion of Fighter
Great Potion of Sage